Regulamin

1. Chata Małolata jest placówką prywatną
2. Wizytę dziecka w Chacie Małolata należy uprzedzić wcześniejszym telefonem lub wiadomością.
3. Odpłatność za korzystanie ze świetlicy reguluje cennik.
4. Wysokość opłat ogłoszonych w cenniku może ulec zmianie.
5. Dziecko ze świetlicy może odebrać wyłącznie rodzic (prawny opiekun)
lub upoważniona przez niego na piśmie osoba.
6. Z wyposażenia świetlicy dzieci korzystają pod opieką i za zgodą wychowawcy świetlicy, którego obowiązkiem jest dbałość o jego właściwe wykorzystanie i zabezpieczenie.
7. Rodzice dziecka, które dokonało celowego zniszczenia wyposażenia świetlicy, mogą zostać obciążeni pełną lub częściową odpłatnością za zniszczony lub uszkodzony sprzęt.
8. Chata Małolata zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia dziecka w przypadku rażącego nieprzestrzegania przez dziecko lub rodziców (opiekunów) zasad określonych w regulaminie lub z powodu innych przyczyn działających ze szkodą dla świetlicy.
9. W świetlicy obowiązuje zmiana obuwia.

Dziecko ma prawo do:
 • Właściwie zorganizowanej opieki.
 • Życzliwego traktowania.
 • Swobodnego wyrażania myśli i przekonań.
 • Opieki wychowawczej.
 • Poszanowania godności osobistej.
 • Ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną.
Dziecko jest zobowiązane do:
 • Przestrzegania regulaminu wewnętrznego świetlicy.
 • Przestrzegania zasad współżycia w grupie.
 • Dbałości o ład i porządek w świetlicy.
 • Wykorzystywania sprzętu i pomocy dydaktycznych zgodnie z ich przeznaczeniem.
 • Ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie.